Obchodní podmínky

 

společnosti

Business Empire

se sídlem:

Hutnická 520

273 43, Buštěhrad

Česká republika

Identifikační číslo:

75312654

   

Mezinárodní inzerce práce provozovaná na on-line portálu

https://123pracovat.cz

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Business Empir, se sídlem Hutnická 520, 273 43 Buštěhrad, Česká Republika , Identifikační číslo: 75312654  (dále jen „správce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového portálu a správcem. Internetový obchod je správcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://123pracovat.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“).

1.2.       Znění obchodních podmínek může správce portálu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel vkládat bezplatné i placené inzeráty.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Aktivovat účet lze kliknutím na odkaz v e-mailu.. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Po přihlášení je nutno před vložením inzerátu vytvořit firmu. Pokud uživatel firmu nevlastní, může použít vlastní jméno.

2.5.     Odpovědi na inzeráty se zobrazují v administraci účtu a jsou automaticky zasílány i na zadaný e-mail uživatele.

2.6.       Správce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok  nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení správce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace inzerce umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru.

3.2.       Webové rozhraní portálu obsahuje informace o inzerci, a to včetně uvedení nabídky/ poptávky, země, profese, platu, úvazku, benefitů a mnoha dalšího. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatk Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu.

3.3.       Pro zveřejnění inzerátu a objednávku bezplatné či placené služby vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.    objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu),

3.3.2.    způsobu úhrady kupní ceny služby a údaje o požadovaném.

3.3.3.    informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.       Před zasláním objednávky správci je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle uživatel správci kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou správcem považovány za správné. Správce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)..

3.5.       Smluvní vztah mezi správcem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky služby (akceptací), jež je správcem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele. 

3.6.       Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.     CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může uživatel uhradit správci následujícími způsoby:

Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:

4.1.1.     GoPay online převod

4.1.2.     Go Pay platební kartou

4.2     Ceny služeb jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH.

4.2.       Správce nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet správce.

4.4.       Správce vystaví uživateli daňový doklad – fakturu. Správce není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví správce uživateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, která byla započata.

5.2.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí správce peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je správce od uživatele přijal.

 

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.       Správce odpovídá uživateli, že služba při převzetí nemá vady. Zejména správce odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel službu převzal:

6.2.1.    má služba vlastnosti, které si strany ujednaly.

6.2.2.    se služba hodí k účelu, který pro jeho použití uživatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3.    je služba v odpovídající kvalitě

6.2.4.    služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.       Práva z odpovědnosti za vady služby se uplatňují u správce. Správce je povinen uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.4.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád správce.

 

7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.       Uživatel nabývá vlastnictví ke službě objednáním bezplatné verze nebo zaplacením celé kupní ceny služby.

7.2.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.4.       Správce je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.       Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností správce plní uživatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9.     ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.   Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2.   Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována správcem v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.   Kontaktní údaje správce:

adresa elektronické pošty: info@123pracovat.cz  

telefon:+420 777 936 870 

 

V Buštěhradu dne 4.3 2024